Календар

 Последен месец Юли 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Профил на купувача

Профил на купувача след 01.10.2014

http://buyers-profile.kuklen.org/

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача преди 01.10.2014

1.С решение № 109/24.02.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет

„Строително - монтажни работи на обект: “Ремонт на читалищната сграда в с. Яврово, общ. Куклен”, по проект “Културни празници на Куклен – Да претворим традициите” (“Куклен на живо” 2012 – 2013)”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Процедурата е обявена  в електронния регистър на Агенция по обществени поръчки

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

 ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ОТ КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА.

 

2.С решение № 112/24.02.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

открита процедура по ЗОП  с предмет:

„Организиране на иновативни културни събития”, по проект “Културни празници на Куклен – Да претворим традициите” (“Куклен на живо” 2012 – 2013)”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Процедурата е обявена  в електронния регистър на Агенция по обществени поръчки

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

Поради допусната техническа грешка в обявлението, процедурата, само в частта на самостоятелно обособена позиция 1, се прекратява. След влизане в сила на решението за прекратяване, ще започне нова процедура за тази позиция.

Писмото до вскички участници, закупили документация в открита процедура по ЗОП може да бъде изтеглено от тук.

Решението на АОП може да бъде изтеглено от тук.

Писмо до всички участници, закупили документация в открита процедура по ЗОП. Относно допуснати очевидни фактически грешки при изписване на вида и предмета на процедурата.

3. С решение № 110/24.02.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет

„Доставка на: съоръжения, оборудване, обзавеждане и нематериални активи”, по проект “Културни празници на Куклен – Да претворим традициите” (“Куклен на живо” 2012 – 2013)”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Процедурата е обявена  в електронния регистър на Агенция по обществени поръчки

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ОТ КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА. 

4. С решение № 111/24.02.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет

„Промотиране, информиране и осигуряване на публичност на проект “Културни празници на Куклен – Да претворим традициите” (“Куклен на живо” 2012 – 2013)”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Процедурата е обявена  в електронния регистър на Агенция по обществени поръчки

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

 

5. С решение № 108/24.02.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ  ПО ПРОЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕРКИ, ПРЕДОТВРАТЯВАЩИ

НАВОДНЕНИЯ  НА ГРАД КУКЛЕН”

Процедурата е обявена  в електронния регистър на Агенция по обществени поръчки

На 28.02.2012 г. е коригирана очевидна техническа грешка в количествената сметка, раздел 1.5, позиции 38, 39 и 40, колона "Единична цена", като са изтрити погрешно посочени единични стойности за посочените три позиции, съгласно писмо с изх. № ОА-570/28.02.2012 г. на възложителя, с което той информира всички кандидати в процедурата за направената корекция (вж. файл "Писмо - пояснение процедура  - открит конкурс по НВМОП")

 

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

 

6. С решение № 184/27.03.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

открита процедура по ЗОП  с предмет:

Изработване на интернет трасе (заснемане, планиране, изграждане, тестване), колокация на сървър за управление на видеопотоци; поддръжка и профилактика на съоръженията; транслиране на видеозаснемането на иновативните културни събития и директно излъчване в интернет, по проект “Културни празници на Куклен – Да претворим традициите” (“Куклен на живо” 2012 – 2013)”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

 

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ НА КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА. 

7. С решение № 188/27.03.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

открита процедура по ЗОП  с предмет:

 

Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение – гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

Писмо до всички заинтерисувани лица и участници относно направена промяна на допуснатите фактически грешки в документацията за участието в процедурата. РЕШЕНИЕ 191/29.03.2012г. на кмета на Община Куклен. Корекция.

 

 

8. С решение № 433/01.06.2012 г. на кмета на община Куклен е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

договаряне с обявление по ЗОП, с предмет:

„Промотиране, информиране и осигуряване на публичност на проект “Културни празници на Куклен – Да претворим традициите” (“Куклен на живо” 2012 – 2013)”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Процедурата е обявена  в електронния регистър на Агенция по обществени поръчки

 

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

На 07.06.2012г. с решение №447 към конкурсната документация е добавена нова техническа спесификация и е удължен срока. 

ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ОТ КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА. 

9. На 08.06.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана по ЗОП с предмет:

Строителен надзор на обект: “Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на град Куклен”, финансиран съгласно сключен договор BG161PO001/1.4-06/2010/032 по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между Община Куклен – Ползвател и Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Договарящ орган. Договорът с регистрационен номер BG161PO001/1.4-06/2010/032  е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: „Интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда  и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 “Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

10. На 15.06.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана по ЗОП с предмет:

Осигуряване на информация и публичност на проект: „Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на град Куклен”, финансиран съгласно сключен договор BG161PO001/1.4-06/2010/032 по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между Община Куклен – Ползвател и Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Договарящ орган. Договорът с регистрационен номер BG161PO001/1.4-06/2010/032  е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: „Интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда  и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 “Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

11.На 09.10.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

 

договаряне без обявление по ЗОП с предмет:

 

"Извършване на периодични доставки на
дизелово гориво "Евродизел" за отопление на сградите на ОДЗ -  гр.   Куклен   и   Общинска   администрация   на   община   Куклен   за отоплителeн сезон 2012-2013г."

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА ! ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА ОТНОВО !

 

 

 

 

12. На 10.10.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана по ЗОП с предмет:

 Разпространение на информация и публичност по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ “Отец Паисий”, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация на ВЕИ”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” на МРРБ, Схема BG161PO001/1.1-09/2010, Подкрепа за прилагане на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, с бенефициент: Община Куклен.

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

 

 

 

 

 

13.  На 15.10.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана по ЗОП с предмет:

 

 

изпълнение на СМР за извършване на  

Полагане на отклонения на ВиК и ГРМ, прокопаване и възстановяване на асфалтова настилка на ул. Л. Каравелов от ул. Славянска до ул. Бяла черква, кл.77-155 метра, по ул. В. Търново в частта й от Ал. Стамболийски до гробищен парк -128м.

 

Документацията може да бъде аизтеглена от тук.

 

 

 

 

14. На 02.11.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

 

публична покана по ЗОП с предмет:

 

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2012-2013Г.

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

 

15. На 15.11.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана по ЗОП с предмет:

 

Извършване на СМР,  включващо канализационни  отклонения за жилищни сгради ,канализационно отклонение за СОУ и  прокопаване и възстановяване на асфалтова настилка на ул. Хр. Данов

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

16. На 11.12.2012г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ПО ЗОП 

С

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

СМР по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ “Отец Паисий”, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация на ВЕИ”

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ОТ КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА.

 ВТОРИ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ОТ КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ЗА ДАТА И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

17. На 03.01.2013г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  (ГЛАВА ОСМА “А” ОТ ЗОП) С ПРЕДМЕТ: 

Строителен надзор на обект: СМР по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ “Отец Паисий”, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация на ВЕИ”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” на МРРБ, Схема BG161PO001/1.1-09/2010, Подкрепа за прилагане на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

18. На 03.01.2013г. е открита процедура по възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  (ГЛАВА ОСМА “А” ОТ ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

 

Разпространение на информация и публичност по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ “Отец Паисий”, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация на ВЕИ”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” на МРРБ, Схема BG161PO001/1.1-09/2010, Подкрепа за прилагане на мерки за енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

19.  На 18.03.2013г. е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти за

Обединено детско заведение – гр. Куклен и

за Домашен социален патронаж – гр. Куклен

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

 

 

20.  На 10.05.2013г. е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

 

 

РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

21.  На 1.06.2013г. е открита процедура zа възлагане на обществена поръчка чрез

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  (ГЛАВА ОСМА “А” ОТ ЗОП) 

с предмет:

 

 

 

 

„Детски площадки за игра разположени на открито в Община Куклен”

 

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

22. На 08.07.2013г. е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:

 

“ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА УЛ."ЙОРДАН ЙОВКОВ" ГР.КУКЛЕН-

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И АСФАЛТИРАНЕ”. 

 

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ОТ КАНДИДАТ ПО ПРОЦЕДУРАТА.

 

 

23. На 10.09.2013г. е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:

Постоянна изложба на етнографското наследства и  природните забележителнодти на община Куклен с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

24. На 29.10.2013г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка ЧРЕЗ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2013-2014Г.

документацията може да  бъде изтеглена от тук.

25. На 11.11.2013г. е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:

Постоянна изложба на етнографското наследства и  природните забележителнодти на община Куклен с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 Писмо до всички участници - отваряне ценовите оферти

26.  Решение за промяна на крайният срок за подаване на оферти в ОП с предмет:

Постоянна изложба на етнографското наследства и  природните забележителнодти на община Куклен с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

Писмо до всички участници 

 

Писмо до всички участници - отваряне на ценовите оферти

 

         27. С Решение №1027/16.21.2013г. Община Куклен открива процедура  за договаряне без обявление, за осигуряване на горива, масла и др. консумативи за моторните превозни средства на Община Куклен.

Решението може да бъде изтеглено от тук. 

 

28. С Решение № 211/20.03.2014г. Община Куклен стартира:

 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, КВОТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН - ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ И ПО УТВЪРДЕНА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА КУКЛЕН”

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА !!!

Решението може да бъде изтеглено от тук

 

29. С Решение № 314/17.04.2014г. Община Куклен стартира:

 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, КВОТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН - ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ И ПО УТВЪРДЕНА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА КУКЛЕН”

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

 

30. С Ршение  № 333/28.04.2014г.   Община Куклен стартира:

открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Доставка на хранителни продукти за

Обединено детско заведение – гр. Куклен и

за Домашен социален патронаж – гр. Куклен

Документацията може да бъде изтеглена от тук.

 

 

 

31. На 02.06.2014г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка ЧРЕЗ

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

 

" Закупуване на специализирани компютърни системи, предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация, управлявани чрез допир до екрана”.

 

документацията може да  бъде изтеглена от тук.

 

 

32. На 02.06.2014г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка ЧРЕЗ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

" Закупуване на екипировка за групите за възстановка на народни обичаи"

документацията може да  бъде изтеглена от тук.

 

33. На 30.06.2014г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка ЧРЕЗ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3-12Г. В ДВОРА НА ОДЗ ГР. КУКЛЕН В УПИ-I ДЕТСКИ ЯСЛИ, КВ. 62, ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. КУКЛЕН , ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

документацията може да  бъде изтеглена от тук.odz

 

 

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер