Календар

 Последен месец Март 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Община КУКЛЕН

Обява

ОБЩИНА КУКЛЕН

 

На основание чл.111, ал.1 от Закон за опазване на околната среда(ЗООС),

 

 

ОБЯВЯВА:

 

Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително №39/2007г. по чл.104 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Агрия” АД, гр.Пловдив.

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 месец, всеки работен ден в периода от 17.01.2012г. до 17.02.2012г. в сградата на община Куклен, ул.”Ал.Стамболийски” №43, стая №33, етаж 3, всеки работен ден от 08.00ч.-12.00ч. и 13.00ч.-17.00ч.

 

Лице за контакти: Илия Димов – гл.експерт Екология и Петър Георгиев – гл.сп.ОМП, ГР и СИ

 

 

                                                                            ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Заседание на Общински съвет

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от ПОДОСПВКВОА на Община Куклен, свиквам ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет Куклен на 18.11.2011г. (петък) от 16:00 часа, в сградата на Пенсионерски клуб, гр. Куклен,  при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

  1. 1. Избор на Заместник – председатели на Общински съвет Куклен.
  1. 2. Избор на Председатели и членове на Постоянните комисии към Общински съвет Куклен.
  1. 3. Докладна записка от г-н Стефан Апостолов – Председател на Общински съвет Куклен, относно: Избор на членове на комисии.
  1. 4. Докладна записка от г-н Стефан Апостолов – Председател на Общински съвет Куклен, относно: Одобряване на план-график за провеждане на Заседанията на ОбС Куклен до края на 2011г.
  1. 5. Изказвания, питания, становища и  предложения на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

Стефан Апостолов

 

СЪОБЩЕНИЕ - КЛЕТВА НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СЪОБЩЕНИЕ

        Във връзка с полагане на клетвата на новоизбрания Общински съвет, на 04.11.2011г. от 15.00часа., мястото се променя. Същата ще е в Пенсионерски клуб "Читалище Николов Йонков Вапцаров"

   

Уведомление СИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбата на чл.34,ал.6 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложение на Кмета, дадено  в срок от 30 дни преди изборния ден, направено след консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.

Предложенията следва да бъдат на направени не по –късно от 30 дни преди изборния ден. Съгласно хронограмата на дейностите до изборите, насрочени на 23.10.2011  г. краен срок за изпращане на предложенията е 22.09.2011г.

В тази връзка Кметът на община Куклен  кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент на 16.09.2011г.  от 16.00 часа ,в заседателната зала на етаж трети в сградата на общината за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в община Куклен.

С оглед законосъобразно им провеждане Ви уведомявам са следното :

1. В консултациите могат да участват нарочно упълномощени от партийното ръководство лица- пълномощното да е в оригинал и заверено копие, придружено със заверени копия на пълномощни от лицата, ръководещи партията.

2.Партиите следва представят:

а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.
3. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
4. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на СИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, кметовете на общини представят в ОИК до 22 септември 2011 г. включително, следните документи:
а) писмено предложение от кмета за състав на СИК, включително и подвижните СИК, заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;
в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 21 юни 2011 г.;
д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, включително и писмените им възражения, ако има такива;
е) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

5. Секционните комисии в община Куклен са 13/тринадесет/ - 8 в град Куклен и по една в останалите население места.

6.Максималният брой членове на СИК в град Куклен е 9 , в това число председател, зам.- председател и секретар.

7.Максималният брой членове на СИК в малките население места е 7 , в това число председател, зам.-председател и секретар.

8.Председателят и секретаря не могат да са от една политическа сила.

9.Представителството на партиите в СИК следва да е съобразено с представителството в ЦИК и ОИК . Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.

8. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между партиите и коалициите на партии, представени в ЦИК.

КМЕТ:

Инж. Димитър Сотиров

 

Писмо за избор на ОИК

Прочетете още: Писмо за избор на ОИК

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер