Календар

 Последен месец Май 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Покана и заявление за участие в учредително събрание на МИГ

logo angetka 22.03.2017

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА АСЕНОВГРАД / БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. АСЕНОВГРАД /

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, И  НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КУКЛЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД / БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. АСЕНОВГРАД /,

  След проведено широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на територията на Община Куклен и населените места от Община Асеновград, без гр. Асеновград в строителните му граници, Ви каним да участвате в учредяване на Местна инициативна група на територията на община Куклен и населените места от община Асеновград, без гр. Асеновград в строителните му граници,  по мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие”.

   Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на приложимия нормативен акт - Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., всеки желаещ да участва в учредяване на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”, трябва да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза, като учредител - публичен, нестопански или стопански, като за целта е необходимо в деня на учредителното събрание на Сдружението да носи със себе си следните документи:

$11.      За физически лица:

 лична карта, нотариално заверено пълномощно в случай, че заявлението се подава от пълномощник и/или регистрационната карта за земеделски производител, в случай че е приложимо.

2. За юридически лица /търговски дружества, кооперации, народни читалища, сдружения, фондации или НПО/: лична карта на представляващия, документ за актуално състояние на организацията, изрично решение на компетентния орган на юридическото лице/ общо събрание, едноличен собственик/ за участие в учредителното събрание на местната инициативна група на територията на Община Куклен и Община Асеновград/без строителните граници на гр. Асеновград/, нотариално заверено пълномощно от представляващия юридическото лице, в случай че е приложимо.

3. За община Куклен и община Асеновград:

лична карта на представителя на съответната община и решение на общински съвет на съответната община за участие в учредителното събрание на местната инициативна група на територията на Община Куклен и Община Асеновград/без строителните граници на гр. Асеновград/.

    УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 30.03.2017 г. от 18,00 часа в сградата на Читалище"Никола Йонков Вапцаров", находяща се в гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" № 50, община Куклен, област Пловдив.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на Решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

2. Определяне на целите, средствата за тяхното постигане, и определяне на дейността по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

3.Приемане на Устав на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

4. Избор, състав и мандат на управителен съвет на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

5.Определяне на дължимост и размер на встъпителната членска вноска и годишни членски внос, и срок  на плащане;

6.Подписване на Устава и Учредителния протокол;

7.Възлага на избрания Управителния съвет на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград” да подготви и подаде необходимите документи за регистрация на сдружението пред съответните инстанции;

8.Закриване на учредителното събрание.

    Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с общественополезна дейност.

    Сдружението ще бъде доброволно, независимо и неправителствено обединение на юридически и физически лица, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на община Куклен и населените места от община Асеновград, без строителните граници на гр. Асеновград. Сдружението ще се учреди, за да насърчава устойчивото развитие на местната общност и включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и да подпомага изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление.

    Всички участници е необходимо да попълнят регистрационната форма-заявление за участие в учредителното събрание, която можете да получите в деловодството на Община Куклен, адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, и на община Асеновград, адрес: гр. Асеновград, пл. ”Акад. Н. Хайтов” № 9.

     Настоящата покана да се обяви на населението на двете общини, чрез поставянето й на таблата за обявления, както и на официалните сайтовете на общините Куклен и Асеновград.

С уважение,
Пламен Гошев - Председател на Общински съвет гр. Куклен

С уважение,
Мария Вълканова – Зам. Кмет на Община Асеновград

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“

 

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер